24.07.2019 SOMMERPROGRAM MIT CONNEMARA STONE COMPANY